Doprava zdarma už od 50,00 EUR

Odstúpenie od zmluvy

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy

  1. Ak je Zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od Zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Ako forma doručenia je akceptovaný aj e-mail.
  2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe Zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený ale použitý), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Spotrebiteľovi v takom prípade vracia takýmto spôsobom zníženú kúpnu cenu.
  3. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
  4. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru upraveného, vyrobeného alebo zhotoveného podľa priania kupujúceho alebo podľa jeho špecifických potrieb a želaní ako napr. produkty duševného vlastníctva alebo umeleckej činnosti, ktoré po modifikácii nie je možné predať iným zákazníkom (napr. špeciálne vytvorené tričko s menom zákazníka na základe individuálnych požiadaviek komunikovaných predajcovi a pod.).

 

  1. Právo Podnikateľa odstúpiť od Zmluvy
  1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ zákon alebo Zmluva alebo VOP neustanovuje inak.
  2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.