Doprava zdarma už od 50,00 EUR

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú:

1. Kto je prevádzkovateľ osobných údajov a aké sú jeho kontaktné údaje

2. Vymedzenie pojmov

3. Aké kategórie osobných údajov získavame a spracúvame

4. Aké sú právne základy a účely spracúvania osobných údajov

5. Príjemcovia osobných údajov

6. Ako uchovávame osobné údaje

7. Ako chránime osobné údaje

8. Práva dotknutej osoby

9. Zmeny v ochrane osobných údajov

 

1. Kto je prevádzkovateľ osobných údajov a aké sú jeho kontaktné údaje

1.1 activepro.sk s.r.o. so sídlom: Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany, IČO: 47004282; DIČ 2023687952,  (ďalej len „spoločnosť“ , „nás“, „my“ alebo „náš“ alebo „Prevádzkovateľ“) spolupracuje s o.z. Úsmev pre druhých a zisk zo svojho predaja posúva naspäť do komunity ľudí so zdravotným znevýhodnením,

Spoločnosť prevádzkuje nasledovné internetové stránky:

 1. www.usmejsa.com

1.2 Spoločnosť je prevádzkovateľom osobných údajov so sídlom v Slovenskej republike. Registrované sídlo je Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany.

1.3 Spoločnosť sa ako Prevádzkovateľ zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie a zaistiť bezpečnosť pri používaní svojich internetových stránok a služieb ponúkaných ich prostredníctvom. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov vás informujú o tom, kto sme, aké osobné údaje získavame a prečo a aké opatrenia prijímame na ich ochranu.

1.4 Používateľ internetových stránok má právo na prístup k svojim osobným údajom a má právo na opravu alebo výmaz nesprávnych alebo nevhodných údajov a ďalšie práva, ako sú bližšie popísané v bode 8 týchto Pravidiel a ktoré môže uplatňovať v rozsahu, ktorý garantujú právne predpisy na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@usmevpredruhych.sk

2. Vymedzenie pojmov

 • „právne predpisy na ochranu osobných údajov“ sú právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ochrany súkromia, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie Prevádzkovateľa, a to najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
 • „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami
 • „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo
  v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;
 • „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
 • „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
 • „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • „služba informačnej spoločnosti“ je služba vymedzená v článku 1 bode 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535.

Pokiaľ nie je v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich všeobecných zmluvných podmienkach a/alebo Všeobecných podmienkach používania webovej stránky.

3. Aké kategórie osobných údajov získavame a spracúvame

3.1. Získavame niekoľko rôznych druhov informácií na rôzne účely, a to:

 • identifikačné a kontaktné údaje: Tieto údaje získavame (zvyčajne) pri registrácii Používateľa. Identifikačné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia (tam, kde je to potrebné na overenie veku Používateľa), prihlasovacie meno (login) Používateľa, IP adresu a vek. Kontaktné údaje zahŕňajú údaje ako: adresa, okres, PSČ, mesto, krajina, emailová adresa, telefónne / mobilné číslo.

 

 • údaje, ktoré poskytol/vytvoril sám Používateľ pri používaní internetových stránok, ako sú Príspevky Používateľa, vrátane komentárov, otázok, referencií.

 

 • údaje o nákupoch Používateľa/Registrovaného, ako sú druh tovaru, cena, fakturačné údaje, doručovacia adresa ap.

 

 • technické údaje súvisiace s používaním našich internetových stránok (vrátane údajov získavaných prostredníctvom súborov cookies) ako sú
 • záznamy o návštevách našich internetových stránok,
 • záznamy o vašom prihlásení, odhlásení z účtu, ak ste Registrovaný/á Používateľ;
 • informácie týkajúce sa spôsobu použitia našich internetových stránok, ako napríklad typ zariadenia, ktoré používate, a prehliadač, ktorý používate na prístup na našu internetovú stránku;
 • informácie týkajúce sa miesta, odkiaľ sa pripájate, vrátane adresy IP a iných prevádzkových alebo lokalizačných údajov nevyhnutných na umožnenie prístupu k internetovým stránkam;
 • stránky, ktoré ste navštívili, vrátane toho, na čo ste klikli. Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedených Pravidlách používania súborov cookies.

 

 • údaje získané v súvislosti s komunikáciou s nami alebo našimi zamestnancami/zástupcami, napríklad volania, e-maily a správy odoslané prostredníctvom formulára;

 

 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom internetovej stránky.

4. Aké sú právne základy a účely spracúvania osobných údajov

 • Vytvorenie a správa používateľského účtu

Spracúvanie je založené na súhlase Používateľa získaného v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

 

 • E-shop – objednávky tovaru, platby, doručenie tovaru

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je Používateľ (dotknutá osoba) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

 

 • Reklamácie a účtovníctvo

V prípade týchto účelov sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia zákonných povinností Občianskeho združenia v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

Odhaľovanie technických problémov, ich predchádzanie a riešenie. Aby sme zaistili bezpečnosť internetových stránok, tak spracúvame osobné údaje na tento účel na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 • Uplatňovanie právnych nárokov, zmena riadenia v združení alebo prevádzkovanie internetových stránok novým prevádzkovateľom Osobné údaje spracúvame na tieto účely na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 • Poskytovanie správ o činnosti združenia a aktivitách (newsletter) . Spracúvanie bude v tomto prípade vykonávané na základe súhlasu Používateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

5. Príjemcovia osobných údajov

5.1 Pri plnení vyššie uvedených účelov môžeme potrebovať pomoc resp. využívať služby iných subjektov alebo sa im zodpovedať, preto môže dôjsť k poskytnutie nami spracúvaných osobných údajov

 

 • zamestnancom Občianskeho združenia, spolupracovníkom/expertom a dobrovoľníkom Občianskeho združenia a osobám oprávneným konať za Občianske združenie, pričom sa dbá nato, aby tieto osoby nakladali iba s údajmi, ktoré nevyhnutne potrebujú na plnenie svojich úloh a dodržiavali bezpečnostné opatrenia,

 

 • orgánom verejnej moci, resp. ďalším osobám v rámci plnenia niektorých zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi napr. na účely kontrol (napr. daňový úrad, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Štátna obchodná inšpekcia, Ministerstvo vnútra SR), súdy, orgány činné v trestnom konaní,

 

 • ďalším osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv Občianskeho združenia, napr. pri uplatnení nároku a to napr. súdom, súdnym exekútorom atď. Rozsah poskytnutých osobných údajov sa takýchto prípadoch obmedzuje na údaje nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku.

 

 • sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Ako sprostredkovateľa vyberá Občianske združenie po dôkladnej úvahe len takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany postupovaných osobných údajov.

 

 • dodávateľom služieb ako poskytovatelia IT služieb, marketingových služieb, daňoví a právni poradcovia atď.

 

6. Ako a kde uchovávame osobné údaje a prenosy osobných údajov

6.1. Spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie účelov uvedených vyššie, a to buď po dobu trvania zmluvy (eshop), po dobu, ktorú si vyžadujú právne predpisy alebo po dobu trvania vášho súhlasu so spracúvaním. Vaše údaje spracúvame, kým ste aktívnym Používateľom našich internetových stránok/služieb. Ak prestanete byť Registrovaným Používateľom internetových stránok, budeme uchovávať a používať vaše osobné údaje v našich systémoch už len v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad tých, ktoré ukladajú zákony o daniach, zákon o účtovníctve atď.) alebo na plnenie našich oprávnených záujmov.

6.2 Vaše údaje sú uložené na území Slovenskej republiky. Ak však pracujeme s tretími stranami, údaje, ktoré od vás získame, sa môžu preniesť a uložiť na miesto mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), čo sa deje výnimočne. Môžu byť tiež spracúvané pracovníkmi mimo EHS, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov.

6.3. V prípade, ak by šlo o prenos osobných údajov do krajiny mimo EHS, ktorá neposkytuje primeranú ochranu osobných údajov, zabezpečujeme, aby existovala primeraná zmluvná kontrola nad akoukoľvek treťou stranou, ktorá nám pomáha spracúvať vaše údaje a boli prijaté primerané záruky, a to formou štandardných zmluvných doložiek.

 

7. Ako chránime osobné údaje

Aby sme chránili vaše osobné údaje, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy, aby sme zaistili, že sa nestratia, nezneužijú, nezverejnia, nezmenia, nezničia alebo sa k nim nepristúpi neoprávnene. Všetky aktívne informácie, ktoré dostávame priamo od vás, ukladáme v zašifrovanej databáze chránenej heslom, ktorá sa nachádza v našej zabezpečenej sieti, za aktívnym najmodernejším softvérom brány firewall.

8. Práva dotknutej osoby

8.1 Ako dotknutá osoba máte v zmysle právnych predpisov ochrany osobných údajov práva, ktoré vám umožňujú kontrolovať spôsob, akým sa vaše osobné údaje spracúvajú. Niektoré z týchto práv sa ale dajú uplatniť len za určitých okolností. Toto sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním:

 • Právo odvolať súhlas v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.
 • Právo na prístup máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme
  k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste požiadali o poskytnutie týchto informácií elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu garantuje, aby boli vaše osobné údaje presné, úplné a aktuálne. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás na našom emaile alebo inými prostriedkami požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. V prípade, že by boli vaše osobné údaje naďalej potrebné na plnenie zákonných povinností nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, že podáte námietku voči takémuto spracúvaniu, vaše dôvody a požiadavky preveríme a v prípade, ak by sme nemali oprávnený záujem prevažujúci vaše právo na ochranu súkromia, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

V prípade, že máte otázku, chcete uplatniť svoje práva alebo podať sťažnosť ohľadom spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás e-mailom na info@usmevpredruhych.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Spoločnosti uvedenú v bode 1 týchto Pravidiel.

Radi vyriešime váš dopyt/problém. Stále sa však môžete so svojou sťažnosť obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

9. Zmeny v ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, preto prosíme oboznamujte sa s nimi priebežne. O podstatných zmenách týchto Pravidiel ochrany osobných údajov vás budeme informovať oznámením alebo e-mailom týkajúcim sa týchto zmien. Všetky ďalšie zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú účinné k uvedenému dátumu „Posledná aktualizácia“.